امروز : یکشنبه, 04 آبان 1399
مطالعه گلبولهاي سفید خون انسان روي یک گسترش خونی در زیرمیکروسکوپ نوري

به طور معمول پنج نوع گلبول ســفید مشــاهده می شــود. نوتروفیل، لنفوســیت، منوســیت، ائوزینوفیل و بازوفیل که تمام این پنج نوع از یک سلول مادر مشترك خونساز منشا می گیرند ولی مکانیسم های هدایت کننده تولید، پخش و فعالیت آنها متفاوت اســت. تعداد گلبول های ســفید به طور طبیعی 5/3 تا 10 هزار عدد در میکرولیتر متغیر است.

 

 

 

 دانلود فایل PDF

red-gol.pdf [حجم: 859.04 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1)

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود